Ochrana osobných údajov

Zásady

Ochrana údajov je vecou dôveryhodnosti a pre nás je dôležité zachovanie dôvery návštevníkov našich webových stránok / // SEIBERT / MEDIA GmbH, Kirchgasse 6,65185 Wiesbaden (ďalej len „// SEIBERT / MEDIA“, „my“, „nás“). Rešpektujeme Vaše súkromie, preto je pre nás dôležité rešpektovať a chrániť zhromažďovanie, spracovanie a používanie Vašich osobných údajov (ďalej len „činnosti spojené so spracovaním údajov“). S ohľadom na to je samozrejmé, že všetky činnosti spracovania osobných údajov sa vykonávajú iba v prísnom súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov.

Aby ste sa cítili bezpečne pri návšteve našich webových stránok a používaní nášho extranetu, chceli by sme v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov podrobne opísať, ako a prečo vykonávame tieto činnosti spracovania údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na používanie webových stránok // SEIBERT / MEDIA a na aplikácie // SEIBERT / MEDIA, ku ktorým je možný prístup prostredníctvom našich vlastných alebo externých webových stránok a v obchodoch s aplikáciami.

Vo všeobecnosti môžete naše webové stránky používať bez poskytnutia osobných údajov. Konkrétne osobné údaje dostávame iba vtedy, keď nám návštevníci webových stránok a zákazníci poskytnú údaje podľa ich vlastnej vôle, napríklad pri telefonickom dotazovaní, použití online kontaktného formulára, prihlásení do nášho extranetu alebo nákupe licencií prostredníctvom // SEIBERT / MEDIA.

Zber, spracovanie a použitie Vašich údajov sa uskutočňuje iba na interné účely, napr. spracovať a dodávať objednávky, ponúkať služby a vykonávať služby a ďalej zlepšovať naše ponuky, ako aj vykonávať prieskum trhu a reklamné činnosti. Dáta sa nebudú prenášať na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, najmä, napríklad, Vaše údaje nebudú zverejnené za úhradu.

Tu je niekoľko praktickejších správ o tom, ako v našej spoločnosti robíme súkromie a GDPR v príspevku na blogu: DSGVO and GDPR – How we seek and obtain customer consent

1. Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky // SEIBERT / MEDIA a na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto webových stránok.

Na webové stránky zverejnené inými poskytovateľmi, na ktoré sme sa pripojili, a to najmä na hypertextové odkazy na sociálne siete a YouTube, na tieto platformy a služby sa vzťahujú oznámenia o ochrane osobných údajov.

2. Zodpovednosť

Za spracovanie osobných údajov na týchto internetových stránkach v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zodpovedá:

//SEIBERT/MEDIA GmbH
LuisenForum
Kirchgasse 6
65185 Wiesbaden

Zastúpení: Joachim Seibert and Martin Seibert

Email: gdpr@seibert-media.net

3. Osobné údaje

Osobné údaje sú čokoľvek, čo sa dá použiť na Vašu identifikáciu, napr. meno, adresa, e-mail.

4. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše údaje

4.1. Využitie údajov na vytvorenie a spracovanie zmlúv

4.1.1. // SEIBERT / MEDIA prijíma objednávky iba vtedy, ak je uvedená s celým menom kontaktnej osoby objednávajúcej spoločnosti, platnou e-mailovou adresou na založenie a udržiavanie nášho zmluvného vzťahu a údajmi spoločnosti a (fakturačnou) adresou. Vyžadujeme osobné údaje:

  • keď nás kontaktujete
  • na spracovanie Vašej objednávky
  • uzavrieť a splniť dohodnutú zmluvu
  • keď používate naše komunikačné nástroje online („Mikroblogging pre Confluence“ v extranete // SEIBERT / MEDIA a nástroj Intercom na komunikáciu)
  • keď sa prihlásite na odber alebo pri odhlásení nášho newsletteru

4.1.2. Osobné údaje uchováva spoločnosť // SEIBERT / MEDIA najmä na účely uzatvárania a spracovania zmlúv. Z tohto dôvodu môže byť potrebné postúpiť Vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad partnerskému poskytovateľovi licencie spoločnosti TRYNET s.r.o., ktorý koná v mene spoločnosti // SEIBERT / MEDIA. Tieto tretie strany nie sú oprávnené používať žiadne údaje, ktoré s nimi zdieľajú, na iné účely, ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Činnosti v oblasti spracovania údajov sú obzvlášť potrebné na to, aby Vám poskytli prístup k extranetu // SEIBERT / MEDIA.

4.2. Použitie údajov na marketingové účely

4.2.1. // SEIBERT / MEDIA používa informácie poskytnuté ľuďmi a spoločnosťami v súlade s nariadeniami o ochrane údajov na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, napr. poskytovaním informácií o našich podobných produktoch (odporúčania výrobkov) e-mailom, bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber nášho spravodajcu. Všetky právne požiadavky sa prísne dodržiavajú.

4.2.2. Najúčinnejším spôsobom, ako nám zabrániť v analýze spôsobu využívania našich služieb, je použitie blokovania súborov cookie. Napríklad, Ghostery browser extension poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob, ako úplne alebo selektívne deaktivovať cookies. Ak pošlete e-mailom žiadosť na adresu gdpr@seibert-media.net, odstránime všetky informácie o Vás z nášho CRM systému. Ak používate viac e-mailových adries, zadajte všetky e-mailové adresy, ktoré sa majú odstrániť. Môžete nám tiež dať pokyn na vymazanie všetkých údajov okrem uložených e-mailových adries. Týmto spôsobom môžeme odstrániť všetky osobné informácie, ale s profilom uložíme poznámku, ktorá obsahuje iba Vašu e-mailovú adresu, čo znamená, že na tieto e-mailové adresy by sa v budúcnosti nemali odosielať žiadne e-maily.

4.2.3. Aby ste sa ubezpečili, že Vaša webová aktivitita nie je zaznamenaná, môžete nás o to požiadať vyplnením formulára na stránke: https://seibert.biz/notracking

5. Vaše práva

Ako návštevník našej webovej stránky máte podľa GDPR rôzne práva, najmä tieto články: 15-18, 20, 21, 77.

5.1. Právo na prístup

Môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú uložené a spracovávané nami. Vo svojej žiadosti by ste mali uviesť svoje obavy, ktoré nám uľahčia zostavenie údajov.

5.2. Právo na opravu

Ak informácie, ktoré sme si o Vás uložili, nie sú správne alebo už onedlho nebudú správne, môžete požiadať o ich opravu. Ak sú Vaše údaje neúplné, môžete požiadať o ich vyplnenie.

5.3. Právo na vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov podľa podmienok § 17 GDPR. Vaša žiadosť o vymazanie závisí okrem iného od toho, či sa na údaje, ktoré sa Vás týkajú, vzťahuje právo na zadržanie alebo je stále potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

5.4. Právo obmedziť spracovanie

V rámci § 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov.

5.5. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Platí to najmä vtedy, ak Vaše údaje spracúvame z dôvodu zákonného resp. oprávneného záujmu. Tomu však nemôžeme vždy vyhovieť, napr. ak sme povinní spracovať a uložiť Vaše údaje v súlade s daňovými zákonmi na účely auditu. V takom prípade sa však údaje zablokujú na ďalšie použitie a po uplynutí zákonnej doby uchovávania sa vymažú.

5.6. Právo na odvolanie

Ak ste nám dali súhlas na spracovanie Vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného na základe Vášho pôvodného súhlasu, kým nebolo zrušené.

5.7. Právo na prenos údajov

Máte právo dostávať údaje týkajúce sa Vás, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Ak ste svoje údaje poskytli s výslovným súhlasom alebo so zmluvou, máte právo, aby sme údaje preniesli na vami určenú zodpovednú osobu.

5.8. Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich údajov sme nedodržali predpisy o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ktorý vašu sťažnosť preskúma. Zoznam adries nemeckých dozorných orgánov pre ochranu údajov nájdete na:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/addresses_links-node.html
Adresa slovenského dozorného orgánu pre ochranu údajov je:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ak chcete uplatniť všetky práva, najprv zaregistrujte svoju sťažnosť na stránke:

gdpr@seibert-media.net

Sme si istí, že dokážeme efektívne implementovať vaše práva.

6. Newsletter

6.1. Ako službu Vám ponúkame zasielanie informačného letáku, kde Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách v našej spoločnosti.

6.2. Všetky registrácie newlettrov uskutočňované prostredníctvom našich webových stránok používajú postup dvojitého prihlásenia, pri ktorom príjemca uzná platným a potvrdí svoju žiadosť o zaslanie newslettra a správnosť svojej e-mailovej adresy pomocou aktivačného odkazu v potvrdzovacom e-maile.

6.3. Môžete nás kedykoľvek informovať (aj počas prebiehajúcich obchodných vzťahov), že už nechcete dostávať informačné newslettre, ponuky alebo informačné e-maily. Každý z našich newalettrov obsahuje aj odkaz na zrušenie odberu.

7. Cookies

7.1. Keď navštívite našu webovú stránku, malé textové súbory nazývané cookies sa ukladajú do vášho počítača, čo umožňuje // SEIBERT / MEDIA, aby Vaša návšteva našej webovej stránky bola čo najpríjemnejšia a najefektívnejšia. Používajú sa relácie cookies, ktoré sa pri opustení webovej stránky automaticky vymažú, ako aj trvalé cookies. // SEIBERT / MEDIA používa svoje vlastné cookies, ako aj cookies tretích strán (ďalej len „cookies tretích strán“). Ak sa používajú súbory cookie tretích strán, spracovanie údajov vykonáva poskytovateľ tretej strany (pozri oddiel 6 nižšie) a tieto súbory cookie sa často ukladajú na dlhšiu dobu.

7.2. Informácie zhromaždené týmito súbormi cookie nám neumožňujú vyvodiť závery o Vás. Ak sa naše webové stránky znova navštívia pomocou zariadenia, sprístupnia sa informácie uvedené v týchto súboroch cookie. Tieto informácie sa používajú na zvýšenie použiteľnosti a používateľského komfortu na našich webových stránkach.

7.3. Ak integrácia cookies nie je založená na Vašom súhlase, podľa §6.1.1.a. GDPR, alebo vykonaná alebo uzavretá zmluvne podľa §6.1.1.b., cookies sú integrované na základe našich oprávnených záujmov pri poskytovaní moderných a efektívnych aplikácií, ktoré zvyšujú dojem používateľa podľa §6.1.1.f. GDPR.

7.4. Používanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Už uložené cookies môžete odstrániť aj z nastavení prehľadávača. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača. Ak cookies odmietnete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré z funkcií našej webovej stránky alebo iba v obmedzenom rozsahu. Odporúčame používať blokátory ako napr. Ghostery browser extension blokovať cookies a prispôsobiť sledovanie. Môžete tiež požiadať, aby sme zabezpečili, že Vaša webová aktivita nebude zaznamenaná, vyplnením nášho formulára na: https://seibert.biz/notracking

8. Protokolové súbory

5.1. Kedykoľvek budete navštevovať //SEIBERT/MEDIA webstránku, údaje o Vašom internetovom prehliadači sa prenášajú a ukladajú do súborov denníka servera Log files. Zhromažďujú sa tieto údaje: dátum a čas Vašej návštevy, názov navštívenej webovej stránky, Vaša adresa IP, adresa URL sprostredkovateľa (adresa URL predtým navštívenej stránky), množstvo prenesených údajov a názov prehliadača a informácie o verzii.

5.2. Po opustení webovej stránky sa Vaša adresa IP odstráni alebo anonymizuje. Anonymizácia IP adries sa vykonáva takým spôsobom, aby jednotlivé činnosti a údaje nemohli ľahko identifikovať osobu, ktorá využíva osobné alebo profesionálne okolnosti alebo iba s neprimerane vysokými nákladmi na čas, peniaze a prácu.

5.3 Protokolové súbory sa ukladajú v anonymnej podobe, čo neumožňuje vyvodiť závery o Vašich osobných údajoch, a preto je vylúčená uplatniteľnosť GDPR.

9. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na vylepšenie Vašich skúseností s našimi webovými stránkami a na lepšie pochopenie spôsobu používania našich webových stránok je obsah // tretích strán, ako sú mapy z Máp Google, videá z YouTube, kanály RSS alebo grafika z iných webových stránok, vložený do // webových stránok SEIBERT / MEDIA. Poskytovatelia tohto obsahu musia mať prístup k Vašej adrese IP, pretože bez tohto by poskytovatelia tretích strán neboli schopní technicky poslať obsah do Vášho zariadenia. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme na doručovanie obsahu používali iba poskytovateľov služieb, ktorí používajú adresy IP výlučne na doručovanie obsahu. Nemáme však žiadny vplyv na to, či poskytovateľ tretej strany ukladá napríklad aj IP adresy na štatistické účely. Ak sa dozvieme o akomkoľvek ďalšom použití IP adries, budeme sa vás snažiť informovať.

Ak integrácia týchto služieb tretích strán nie je založená na Vašom súhlase, podľa §6.1.1.a. GDPR, alebo vykonaná alebo uzavretá zmluvne podľa §6.1.1.b., sú tieto služby tretích strán integrované na základe našich oprávnených záujmov pri poskytovaní moderných a efektívnych aplikácií, ktoré zvyšujú používateľskú skúsenosť podľa §6.1.1.f. GDPR.

9.1. Google

Táto webstránka používa Google Analytics, Google Adwords a Google Remarketing. Ide o služby poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Cookies sú uložené v počítačoch návštevníkov webových stránok a umožňujú nám analyzovať použitie našich webových stránok návštevníkmi webových stránok.

Informácie zhromaždené súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP) sa prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. // SEIBERT / MEDIA môže následne umiestniť reklamy do reklamnej siete Obsah Google na základe Vášho predchádzajúceho použitia našej webovej stránky (podrobné informácie od spoločnosti Google: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6104). Niektoré z našich webových stránok obsahujú kód s názvom „remarketingová značka“. Toto určuje, ktoré reklamy by sa mali zobrazovať návštevníkovi v závislosti od ich poslednej návštevy nášho webu. Takto zozbierané informácie môže identifikovať iba konkrétny prehliadač. Spoločnosť Google nemôže identifikovať konkrétnu osobu, ktorá tieto informácie používa sama (ďalšie informácie o remarketingovom nástroji: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en-419&answer=173945).

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v získavaní a spracovávaní údajov zhromaždených súborom cookie a sledovaní vášho používania našich webových stránok (vrátane vašej adresy IP) kedykoľvek v budúcnosti stiahnutím a inštaláciou rozšírení prehľadávača z nasledujúcej webovej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokiaľ ide o remarketingové súbory cookie, môžete súbory cookie Google zakázať. Naučte sa, ako blokovať reklamy Google:
http://www.google.com/privacy_ads.html

Viac informácií o podmienkach používania a súkromí nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlhttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html and https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, je spoločnosť Google certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework a je v súlade s GDPR.

Uzavreli sme tiež zmluvu so spoločnosťou Google o spracúvaní údajov v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, ktoré tiež zabezpečujú, aby sa spoločnosť Google zaviazala dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.

9.2. YouTube videá

Na integráciu videí do našich webových stránok používame službu YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom v Cherry Avenue 901, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube je zastúpená spoločnosťou Google Inc. so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich webových stránkach používame doplnky YouTube. Keď vstúpite na naše webové stránky obsahujúce takýto doplnok, ste pripojení k serverom YouTube a zobrazí sa doplnok. Týmto sa prenášajú informácie o tom, ktorú webovú stránku ste navštívili na server YouTube. Ak ste prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí tieto informácie k Vášmu osobnému používateľskému účtu. Pri používaní doplnku, napríklad pri prehrávaní videa, sú tieto informácie priradené aj k Vášmu používateľskému účtu. Uloženiu týchto údajov môžete zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho používateľského účtu YouTube a všetkých ostatných používateľských účtov v spoločnosti YouTube LLC a Google Inc. a pred načítaním webovej stránky vymažete príslušné súbory cookie.

Viac informácií o spracovaní údajov a ochrane osobných údajov na stránkach YouTube (Google) nájdete na: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

9.3. Sociálne média

Okrem tejto webovej stránky tiež udržiavame prítomnosť na rôznych platformách sociálnych médií. Tieto platformy sociálnych médií prevádzkujú výlučne tretie strany, z ktorých niektoré majú svoje sídlo mimo EÚ, kde v súlade s § 4b, 4c BDSG (nemecký zákon o ochrane údajov) nemusí existovať primeraná úroveň ochrany údajov. Ak navštívite ktorúkoľvek z týchto uvedených platforiem alebo platformy sociálnych médií vo všeobecnosti, osobné údaje sa môžu preniesť na poskytovateľa platforiem sociálnych médií. Je možné, že okrem ukladania údajov, ktoré zadáte na tejto platforme sociálnych médií, môže poskytovateľ sociálnej siete zhromažďovať, spracovávať alebo používať aj ďalšie informácie. Nemáme žiaden vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zbierajú a prenášajú na platformu sociálnych médií. Ak ste prihlásení do platformy sociálnych médií, môžu k Vášmu účtu priradiť Vašu návštevu.

In addition, the social media provider may also collect, process and use important data about your computer system you are using – e.g. your IP address, the type of processor and browser version used and any installed browser extensions.

Ak ste pri návšteve platformy prihlásení pomocou svojho osobného účtu platformy sociálnych médií, môže platforma priradiť návštevu k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bola Vaša návšteva prihlásená do vášho účtu, pred návštevou našej sociálnej siete na tejto platforme sa odhláste z účtu.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov príslušnou platformou sociálnych médií, ako aj ďalšie spracovanie a použitie Vašich údajov, ako aj Vaše práva v tejto súvislosti, nájdete v príslušných ustanoveniach príslušnej platformy: FacebookTwitterLinkedinInstagram

9.4. Google Mapy

Táto stránka obsahuje Mapy Google od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, musíte zadať svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Na tento prenos údajov nemáme žiaden vplyv.

Používanie Máp Google je v našom legitímnom záujme, aby boli naše webové stránky atraktívne a užitočné a aby sa naša kancelária dala ľahko nájsť. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 veta f DSGVO.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov v Mapách Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9.5. Intercom – chat

Niektoré Vaše informácie (napríklad Vašu e-mailovú adresu a dátum registrácie) môžeme zdieľať so spoločnosťou Intercom, Inc. (ďalej len „Intercom“) a používať tento softvér pri návšteve našich webových stránok alebo používať naše produkty na ponúknutie živého rozhovoru, ktorý poskytuje podporu a pomoc zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Spoločnosť Intercom zhromažďuje údaje za týmto účelom a analyzuje Vaše použitie našich webových stránok a/alebo produktov a sleduje vývoj našich vzťahov so zákazníkmi, aby sme pre Vás mohli zlepšiť naše služby. Ako súčasť našej zmluvy o poskytovaní služieb, Intercom zhromažďuje verejne dostupné kontaktné informácie a ďalšie osobné informácie, ako je Vaša e-mailová adresa, pohlavie, spoločnosť, pracovné miesto, fotografie, adresy URL webových stránok, sociálne profily a fyzické adresy, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť. Môže to znieť ako prehnané. Skúste s nami četovať. Potom uvidíte, že tento spôsob priameho kontaktu je skutočne neoceniteľný.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Intercom nájdete na stránke http://docs.intercom.io/privacy Intercom’s services are governed by Intercom’s Terms of Use. These can be found at http://docs.intercom.io/terms

Ak si neželáte, aby tieto informácie boli zhromažďované alebo odosielané do Intercom, odporúčame použiť blokátor, napr Ghostery browser extension.

9.6. Wufoo – formy

Používame službu formulárov Wufoo, americkú webovú aplikáciu od SurveyMonkey Europe UC, 2. poschodie, 2 budovy Shelbourne, Shelbourne Road, Dublin Írsko. Obsah, ktorý zadáte do kontaktného formulára, sa spracuje a uloží. V závislosti od charakteru formulára môže obsah obsahovať: spoločnosť, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. Údaje sa spracúvajú a ukladajú iba pri odoslaní formulára.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Wufoo nájdete na adrese: https://www.wufoo.com/privacy/.

9.7. Typeform

Používame prieskumnú platformu Typeform, ktorú poskytuje Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​1-2, Španielsko (ďalej len „Typeform“). Účelom týchto prieskumov je zhromažďovať názory zákazníkov na produkty a služby, informácie o tom, ako sa naše produkty a služby používajú, a pomôcť nám udržiavať, meniť a zlepšovať naše služby pre našich používateľov. To predstavuje oprávnený záujem o spracovanie údajov v zmysle čl. 6 (1) písm. F) GDPR. Účasť na týchto prieskumoch prostredníctvom Typeform je úplne dobrovoľná a prebieha (výhradne) s Vašim súhlasom v súlade s čl. 6 (1) písm. A) GDPR na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.

Formulár zaznamenáva vaše prístupové údaje (IP adresa) a vstupné údaje. Pravidlá ochrany údajov Typeformu nájdete tu: https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/ Podpísali sme dohodu o spracovaní údajov so spoločnosťou Typeform, ktorá zabezpečuje, že spoločnosť Typeform bude konať v súlade s našimi pokynmi.

My a Typeform zhromažďujeme údaje, ktoré zadáte do formulára, ako aj technické údaje, ktoré potrebujeme na dodanie a údržbu týchto služieb. Zhromaždené údaje sa ukladajú na našich serveroch a serveroch Typeform, až kým nebude splnený účel spracovania alebo kým nebude zrušený súhlas na spracovanie týchto údajov.

9.8. MailChimp – newslettery

Vaša e-mailová adresa a meno, ako sú uvedené v našich kontaktných formulároch, budú uložené a spravované našim partnerom MailChimp, zasielaním spravodajských správ americkým vývojárom Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp sa používa na odosielanie newsletterov. MailChimp môže tieto údaje použiť na optimalizáciu svojich vlastných služieb. MailChimp však nevyužíva údaje príjemcov nášho spravodajcu, aby ich kontaktoval alebo poskytol údaje tretím stranám. MailChimp je certifikovaný podľa americkej dohody o ochrane osobných údajov „Privacy Shield“ a je povinný dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov MailChimp nájdete na stránke: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9.9. Highrise – Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, ako aj údaje týkajúce sa spoločnosti (meno a e-mailová adresa) ukladáme a spravujeme za účelom vytvorenia a spracovania zmluvy pomocou aplikácie CRM (High Relationship Management) „Highrise“ od amerického vývojára Highrise. HQ LLC, 30 North Racine Ave. 200, IL 60607 USA. Highrise sa používa na zdokumentovanie všetkých aktivít v rámci vzťahov so zákazníkmi, aby členovia tímu // SEIBERT / MEDIA, ktorí sa zúčastňujú na objednávke, mohli kedykoľvek vidieť stav vyjednávania zmluvy alebo stav prebiehajúceho projektu. Highrise môže tieto údaje použiť na optimalizáciu svojich služieb, iba ak od nás dostane požiadavku, ale nie je dovolené kontaktovať našich zákazníkov alebo ich prenášať tretím stranám. Highrise je tiež certifikovaný podľa americkej dohody o ochrane osobných údajov „Privacy Shield“, a preto je povinný dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov. S Highrise máme písomnú dohodu o ochrane údajov.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Highrise nájdete na stránke: https://highrisehq.com/privacy/

9.10. Disqus – komentáre

Používame DISQUS, aby sme Vám poskytli možnosť komentovať. Je to nástroj amerického vývojára DISQUS Inc., 301 Howard St., Floor 3, CA 94105 USA. DISQUS Vám umožňuje prihlásiť sa prostredníctvom účtu DISQUS alebo prostredníctvom existujúcich používateľských účtov v službách Google, Facebook alebo Twitter. Ak sa zaregistrujete pomocou používateľských účtov poskytovateľa sociálnych médií (pozri 6.3. Vyššie) pomocou funkcie DISQUS na našej webovej stránke, poskytovatelia sociálnych médií tiež zhromažďujú a spracúvajú informácie o vašom používaní aplikácie DISQUS. // SEIBERT / MEDIA nemá žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zbierajú a prenášajú poskytovateľom sociálnych médií. Prečítajte si podrobnejšie predpisy o ochrane údajov poskytovateľov sociálnych médií uvedené v oddiele 6.3 vyššie.

DISQUS je medzinárodne používaná aplikácia, ktorá umožňuje komentovať akékoľvek webové stránky, ktoré používajú DISQUS po prihlásení.

DISQUS odošle e-mailovú adresu používateľa a jeho IP adresu na // SEIBERT / MEDIA, keď je vytvorený komentár. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme Vás kontaktovali v súvislosti s komentárom, ktorý ste zanechali prostredníctvom DISQUS, ak máme otázky týkajúce sa vášho komentára alebo aby sme Vám dali odpoveď.

Podľa DISQUS môže Vaše údaje použiť iba na optimalizáciu svojich vlastných služieb. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov DISQUS nájdete na: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy

9.11. Attribution.io – MTA

Používame službu www.attribution.io na vyhodnotenie našich marketingových aktivít a sledovanie úspechu týchto aktivít. Informácie sú zhromažďované samotným poskytovateľom služieb a prenášané nami k poskytovateľovi služieb. Všetky informácie obsiahnuté v tomto oznámení sú však úplne anonymné a nie osobné. Táto služba nám pomáha rozhodnúť sa, ktoré marketingové investície sa majú uskutočniť v budúcnosti.

Ak si neželáte, aby tieto informácie boli zhromažďované alebo odosielané do Attribution.io, odporúčame použiť blokátor, ako je Ghostery browser extension.

9.12. Cloudways

Automaticky spracúvame predložené formuláre Wufoo, aby sme ich efektívne usporiadali a kategorizovali. Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu, ktorá nám umožňuje spracovať formuláre prostredníctvom platformy Cloudways Limited, 52 Springvale, pápeža Pia XII na ulici Mosta MST2653, Malta, hostiteľskej platformy Cloudways.

V závislosti od formulára môžu poskytnuté informácie obsahovať nasledujúce informácie: spoločnosť, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo. Formuláre sa ukladajú, spracovávajú a potom posielajú našej cieľovej službe Intercom, ktorá ich má použiť resp.vykonať.

Viac informácií o politike ochrany osobných údajov platformy Cloudways nájdete na: https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy

9.13. Hubspot

Na rôzne online marketingové a CRM aktivity používame integrovaný softvér na sledovanie Hubspot. Patrí medzi ne e-mailový marketing, publikácie a správy v sociálnych médiách, správa kontaktov so segmentáciou používateľov a riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj vstupné stránky, kontaktné formuláre a funkcie chatu. Hubspot je spoločnosť z USA so sídlom v Nemecku (HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlín, tel.: +49 30 56796549).

Spoločnosť Hubspot používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Súbory cookie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie týchto informácií: IP adresu, časovú pečiatku, geografickú polohu, typ prehliadača, trvanie návštevy a zobrazené stránky. Podrobné informácie o súboroch cookie spoločnosti Hubspot nájdete tu: Informácie o súboroch cookie nastavených spoločnosťou Hubspot v prehliadačoch návštevníkov.

Informácie zhromaždené pomocou spoločnosti Hubspot sa ukladajú na serveroch poskytovateľov služieb spoločnosti Hubspot v USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie EÚ o primeranosti. Bezpečnosť prenosu a ukladania je preto zaručená tzv. štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečujú, že úroveň bezpečnosti pri spracovaní osobných údajov zodpovedá úrovni podľa GDPR. Okrem toho sú údaje šifrované.

Pod nasledujúcimi odkazmi nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa súborov cookie, ochrany údajov a právnych dohôd medzi EÚ a spoločnosťou Hubspot:

 

10. Bezpečný prenos údajov

10.1. Osobné údaje sa prenášajú bezpečne pomocou šifrovania. To zahŕňa Vaše aktivity na našej webovej stránke. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer).

10.2. Naša domovská stránka a ďalšie systémy sú navyše chránené technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami.

11. Obdobie uchovávania a automatické mazanie

Údaje zhromaždené prostredníctvom dopytov (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa budú uchovávať po dobu 3 mesiacov, pokiaľ nemáme právo alebo povinnosť ukladať vaše údaje podľa iných zákonov.

Všetky obdobia začínajú na konci mesiaca, v ktorom sa spracuje Vaša žiadosť.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa doba uchovávania osobných údajov určuje na základe zákonných práv a povinností týkajúcich sa uchovávania (napr. Z obchodného alebo daňového práva). Po uplynutí tohto obdobia sa údaje vymažú na konci mesiaca, pokiaľ nie sú potrebné na začatie, vykonanie a ukončenie zmluvy a/alebo nemáme legitímny záujem na spracovaní.

12. Linky k webstránkam tretích strán

Naše webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou // SEIBERT / MEDIA. Nesledujeme obsah týchto webových stránok a nemáme žiadny vplyv na obsah alebo spracúvanie osobných údajov na týchto webových stránkach.

13. Kontaktná osoba pre otázky ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia Vašich osobných údajov, informácií alebo opravy, blokovania alebo vymazania údajov – ak to zákon umožňuje – kontaktujte nás:

//SEIBERT/MEDIA GmbH

Kirchgasse 6
Luisenforum
65185 Wiesbaden

Zastúpení:

Joachim Seibert and Martin Seibert

Kontakt: info@seibert-media.net

14. Zmeny týchto pravidiel

Vyhradzujeme si právo zmeniť túto politiku bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek, keď to bude potrebné z dôvodu zmien v zákonoch o ochrane údajov alebo z dôvodov spoločnosti.

Zásady

Ochrana údajov je vecou dôveryhodnosti a pre nás je dôležité zachovanie dôvery návštevníkov našich webových stránok / // SEIBERT / MEDIA GmbH, Kirchgasse 6,65185 Wiesbaden (ďalej len „// SEIBERT / MEDIA“, „my“, „nás“). Rešpektujeme Vaše súkromie, preto je pre nás dôležité rešpektovať a chrániť zhromažďovanie, spracovanie a používanie Vašich osobných údajov (ďalej len „činnosti spojené so spracovaním údajov“). S ohľadom na to je samozrejmé, že všetky činnosti spracovania osobných údajov sa vykonávajú iba v prísnom súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov.

Aby ste sa cítili bezpečne pri návšteve našich webových stránok a používaní nášho extranetu, chceli by sme v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov podrobne opísať, ako a prečo vykonávame tieto činnosti spracovania údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na používanie webových stránok // SEIBERT / MEDIA a na aplikácie // SEIBERT / MEDIA, ku ktorým je možný prístup prostredníctvom našich vlastných alebo externých webových stránok a v obchodoch s aplikáciami.

Vo všeobecnosti môžete naše webové stránky používať bez poskytnutia osobných údajov. Konkrétne osobné údaje dostávame iba vtedy, keď nám návštevníci webových stránok a zákazníci poskytnú údaje podľa ich vlastnej vôle, napríklad pri telefonickom dotazovaní, použití online kontaktného formulára, prihlásení do nášho extranetu alebo nákupe licencií prostredníctvom // SEIBERT / MEDIA.

Zber, spracovanie a použitie Vašich údajov sa uskutočňuje iba na interné účely, napr. spracovať a dodávať objednávky, ponúkať služby a vykonávať služby a ďalej zlepšovať naše ponuky, ako aj vykonávať prieskum trhu a reklamné činnosti. Dáta sa nebudú prenášať na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, najmä, napríklad, Vaše údaje nebudú zverejnené za úhradu.

Tu je niekoľko praktickejších správ o tom, ako v našej spoločnosti robíme súkromie a GDPR v príspevku na blogu: DSGVO and GDPR – How we seek and obtain customer consent

1. Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky // SEIBERT / MEDIA a na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto webových stránok.

Na webové stránky zverejnené inými poskytovateľmi, na ktoré sme sa pripojili, a to najmä na hypertextové odkazy na sociálne siete a YouTube, na tieto platformy a služby sa vzťahujú oznámenia o ochrane osobných údajov.

2. Zodpovednosť

Za spracovanie osobných údajov na týchto internetových stránkach v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zodpovedá:

//SEIBERT/MEDIA GmbH
LuisenForum
Kirchgasse 6
65185 Wiesbaden

Zastúpení: Joachim Seibert and Martin Seibert

Email: gdpr@seibert-media.net

3. Osobné údaje

Osobné údaje sú čokoľvek, čo sa dá použiť na Vašu identifikáciu, napr. meno, adresa, e-mail.

4. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše údaje

4.1. Využitie údajov na vytvorenie a spracovanie zmlúv

4.1.1. // SEIBERT / MEDIA prijíma objednávky iba vtedy, ak je uvedená s celým menom kontaktnej osoby objednávajúcej spoločnosti, platnou e-mailovou adresou na založenie a udržiavanie nášho zmluvného vzťahu a údajmi spoločnosti a (fakturačnou) adresou. Vyžadujeme osobné údaje:

  • keď nás kontaktujete
  • na spracovanie Vašej objednávky
  • uzavrieť a splniť dohodnutú zmluvu
  • keď používate naše komunikačné nástroje online („Mikroblogging pre Confluence“ v extranete // SEIBERT / MEDIA a nástroj Intercom na komunikáciu)
  • keď sa prihlásite na odber alebo pri odhlásení nášho newsletteru

4.1.2. Osobné údaje uchováva spoločnosť // SEIBERT / MEDIA najmä na účely uzatvárania a spracovania zmlúv. Z tohto dôvodu môže byť potrebné postúpiť Vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad partnerskému poskytovateľovi licencie spoločnosti TRYNET s.r.o., ktorý koná v mene spoločnosti // SEIBERT / MEDIA. Tieto tretie strany nie sú oprávnené používať žiadne údaje, ktoré s nimi zdieľajú, na iné účely, ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Činnosti v oblasti spracovania údajov sú obzvlášť potrebné na to, aby Vám poskytli prístup k extranetu // SEIBERT / MEDIA.

4.2. Použitie údajov na marketingové účely

4.2.1. // SEIBERT / MEDIA používa informácie poskytnuté ľuďmi a spoločnosťami v súlade s nariadeniami o ochrane údajov na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, napr. poskytovaním informácií o našich podobných produktoch (odporúčania výrobkov) e-mailom, bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber nášho spravodajcu. Všetky právne požiadavky sa prísne dodržiavajú.

4.2.2. Najúčinnejším spôsobom, ako nám zabrániť v analýze spôsobu využívania našich služieb, je použitie blokovania súborov cookie. Napríklad, Ghostery browser extension poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob, ako úplne alebo selektívne deaktivovať cookies. Ak pošlete e-mailom žiadosť na adresu gdpr@seibert-media.net, odstránime všetky informácie o Vás z nášho CRM systému. Ak používate viac e-mailových adries, zadajte všetky e-mailové adresy, ktoré sa majú odstrániť. Môžete nám tiež dať pokyn na vymazanie všetkých údajov okrem uložených e-mailových adries. Týmto spôsobom môžeme odstrániť všetky osobné informácie, ale s profilom uložíme poznámku, ktorá obsahuje iba Vašu e-mailovú adresu, čo znamená, že na tieto e-mailové adresy by sa v budúcnosti nemali odosielať žiadne e-maily.

4.2.3. Aby ste sa ubezpečili, že Vaša webová aktivitita nie je zaznamenaná, môžete nás o to požiadať vyplnením formulára na stránke: https://seibert.biz/notracking

5. Vaše práva

Ako návštevník našej webovej stránky máte podľa GDPR rôzne práva, najmä tieto články: 15-18, 20, 21, 77.

5.1. Právo na prístup

Môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú uložené a spracovávané nami. Vo svojej žiadosti by ste mali uviesť svoje obavy, ktoré nám uľahčia zostavenie údajov.

5.2. Právo na opravu

Ak informácie, ktoré sme si o Vás uložili, nie sú správne alebo už onedlho nebudú správne, môžete požiadať o ich opravu. Ak sú Vaše údaje neúplné, môžete požiadať o ich vyplnenie.

5.3. Právo na vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov podľa podmienok § 17 GDPR. Vaša žiadosť o vymazanie závisí okrem iného od toho, či sa na údaje, ktoré sa Vás týkajú, vzťahuje právo na zadržanie alebo je stále potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

5.4. Právo obmedziť spracovanie

V rámci § 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov.

5.5. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie. Platí to najmä vtedy, ak Vaše údaje spracúvame z dôvodu zákonného resp. oprávneného záujmu. Tomu však nemôžeme vždy vyhovieť, napr. ak sme povinní spracovať a uložiť Vaše údaje v súlade s daňovými zákonmi na účely auditu. V takom prípade sa však údaje zablokujú na ďalšie použitie a po uplynutí zákonnej doby uchovávania sa vymažú.

5.6. Právo na odvolanie

Ak ste nám dali súhlas na spracovanie Vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného na základe Vášho pôvodného súhlasu, kým nebolo zrušené.

5.7. Právo na prenos údajov

Máte právo dostávať údaje týkajúce sa Vás, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Ak ste svoje údaje poskytli s výslovným súhlasom alebo so zmluvou, máte právo, aby sme údaje preniesli na vami určenú zodpovednú osobu.

5.8. Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich údajov sme nedodržali predpisy o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ktorý vašu sťažnosť preskúma. Zoznam adries nemeckých dozorných orgánov pre ochranu údajov nájdete na:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/addresses_links-node.html
Adresa slovenského dozorného orgánu pre ochranu údajov je:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ak chcete uplatniť všetky práva, najprv zaregistrujte svoju sťažnosť na stránke:

gdpr@seibert-media.net

Sme si istí, že dokážeme efektívne implementovať vaše práva.

6. Newsletter

6.1. Ako službu Vám ponúkame zasielanie informačného letáku, kde Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách v našej spoločnosti.

6.2. Všetky registrácie newlettrov uskutočňované prostredníctvom našich webových stránok používajú postup dvojitého prihlásenia, pri ktorom príjemca uzná platným a potvrdí svoju žiadosť o zaslanie newslettra a správnosť svojej e-mailovej adresy pomocou aktivačného odkazu v potvrdzovacom e-maile.

6.3. Môžete nás kedykoľvek informovať (aj počas prebiehajúcich obchodných vzťahov), že už nechcete dostávať informačné newslettre, ponuky alebo informačné e-maily. Každý z našich newalettrov obsahuje aj odkaz na zrušenie odberu.

7. Cookies

7.1. Keď navštívite našu webovú stránku, malé textové súbory nazývané cookies sa ukladajú do vášho počítača, čo umožňuje // SEIBERT / MEDIA, aby Vaša návšteva našej webovej stránky bola čo najpríjemnejšia a najefektívnejšia. Používajú sa relácie cookies, ktoré sa pri opustení webovej stránky automaticky vymažú, ako aj trvalé cookies. // SEIBERT / MEDIA používa svoje vlastné cookies, ako aj cookies tretích strán (ďalej len „cookies tretích strán“). Ak sa používajú súbory cookie tretích strán, spracovanie údajov vykonáva poskytovateľ tretej strany (pozri oddiel 6 nižšie) a tieto súbory cookie sa často ukladajú na dlhšiu dobu.

7.2. Informácie zhromaždené týmito súbormi cookie nám neumožňujú vyvodiť závery o Vás. Ak sa naše webové stránky znova navštívia pomocou zariadenia, sprístupnia sa informácie uvedené v týchto súboroch cookie. Tieto informácie sa používajú na zvýšenie použiteľnosti a používateľského komfortu na našich webových stránkach.

7.3. Ak integrácia cookies nie je založená na Vašom súhlase, podľa §6.1.1.a. GDPR, alebo vykonaná alebo uzavretá zmluvne podľa §6.1.1.b., cookies sú integrované na základe našich oprávnených záujmov pri poskytovaní moderných a efektívnych aplikácií, ktoré zvyšujú dojem používateľa podľa §6.1.1.f. GDPR.

7.4. Používanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Už uložené cookies môžete odstrániť aj z nastavení prehľadávača. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača. Ak cookies odmietnete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré z funkcií našej webovej stránky alebo iba v obmedzenom rozsahu. Odporúčame používať blokátory ako napr. Ghostery browser extension blokovať cookies a prispôsobiť sledovanie. Môžete tiež požiadať, aby sme zabezpečili, že Vaša webová aktivita nebude zaznamenaná, vyplnením nášho formulára na: https://seibert.biz/notracking

8. Protokolové súbory

5.1. Kedykoľvek budete navštevovať //SEIBERT/MEDIA webstránku, údaje o Vašom internetovom prehliadači sa prenášajú a ukladajú do súborov denníka servera Log files. Zhromažďujú sa tieto údaje: dátum a čas Vašej návštevy, názov navštívenej webovej stránky, Vaša adresa IP, adresa URL sprostredkovateľa (adresa URL predtým navštívenej stránky), množstvo prenesených údajov a názov prehliadača a informácie o verzii.

5.2. Po opustení webovej stránky sa Vaša adresa IP odstráni alebo anonymizuje. Anonymizácia IP adries sa vykonáva takým spôsobom, aby jednotlivé činnosti a údaje nemohli ľahko identifikovať osobu, ktorá využíva osobné alebo profesionálne okolnosti alebo iba s neprimerane vysokými nákladmi na čas, peniaze a prácu.

5.3 Protokolové súbory sa ukladajú v anonymnej podobe, čo neumožňuje vyvodiť závery o Vašich osobných údajoch, a preto je vylúčená uplatniteľnosť GDPR.

9. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na vylepšenie Vašich skúseností s našimi webovými stránkami a na lepšie pochopenie spôsobu používania našich webových stránok je obsah // tretích strán, ako sú mapy z Máp Google, videá z YouTube, kanály RSS alebo grafika z iných webových stránok, vložený do // webových stránok SEIBERT / MEDIA. Poskytovatelia tohto obsahu musia mať prístup k Vašej adrese IP, pretože bez tohto by poskytovatelia tretích strán neboli schopní technicky poslať obsah do Vášho zariadenia. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme na doručovanie obsahu používali iba poskytovateľov služieb, ktorí používajú adresy IP výlučne na doručovanie obsahu. Nemáme však žiadny vplyv na to, či poskytovateľ tretej strany ukladá napríklad aj IP adresy na štatistické účely. Ak sa dozvieme o akomkoľvek ďalšom použití IP adries, budeme sa vás snažiť informovať.

Ak integrácia týchto služieb tretích strán nie je založená na Vašom súhlase, podľa §6.1.1.a. GDPR, alebo vykonaná alebo uzavretá zmluvne podľa §6.1.1.b., sú tieto služby tretích strán integrované na základe našich oprávnených záujmov pri poskytovaní moderných a efektívnych aplikácií, ktoré zvyšujú používateľskú skúsenosť podľa §6.1.1.f. GDPR.

9.1. Google

Táto webstránka používa Google Analytics, Google Adwords a Google Remarketing. Ide o služby poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Cookies sú uložené v počítačoch návštevníkov webových stránok a umožňujú nám analyzovať použitie našich webových stránok návštevníkmi webových stránok.

Informácie zhromaždené súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP) sa prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. // SEIBERT / MEDIA môže následne umiestniť reklamy do reklamnej siete Obsah Google na základe Vášho predchádzajúceho použitia našej webovej stránky (podrobné informácie od spoločnosti Google: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6104). Niektoré z našich webových stránok obsahujú kód s názvom „remarketingová značka“. Toto určuje, ktoré reklamy by sa mali zobrazovať návštevníkovi v závislosti od ich poslednej návštevy nášho webu. Takto zozbierané informácie môže identifikovať iba konkrétny prehliadač. Spoločnosť Google nemôže identifikovať konkrétnu osobu, ktorá tieto informácie používa sama (ďalšie informácie o remarketingovom nástroji: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en-419&answer=173945).

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v získavaní a spracovávaní údajov zhromaždených súborom cookie a sledovaní vášho používania našich webových stránok (vrátane vašej adresy IP) kedykoľvek v budúcnosti stiahnutím a inštaláciou rozšírení prehľadávača z nasledujúcej webovej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokiaľ ide o remarketingové súbory cookie, môžete súbory cookie Google zakázať. Naučte sa, ako blokovať reklamy Google:
http://www.google.com/privacy_ads.html

Viac informácií o podmienkach používania a súkromí nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlhttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html and https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, je spoločnosť Google certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework a je v súlade s GDPR.

Uzavreli sme tiež zmluvu so spoločnosťou Google o spracúvaní údajov v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, ktoré tiež zabezpečujú, aby sa spoločnosť Google zaviazala dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.

9.2. YouTube videá

Na integráciu videí do našich webových stránok používame službu YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom v Cherry Avenue 901, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube je zastúpená spoločnosťou Google Inc. so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich webových stránkach používame doplnky YouTube. Keď vstúpite na naše webové stránky obsahujúce takýto doplnok, ste pripojení k serverom YouTube a zobrazí sa doplnok. Týmto sa prenášajú informácie o tom, ktorú webovú stránku ste navštívili na server YouTube. Ak ste prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí tieto informácie k Vášmu osobnému používateľskému účtu. Pri používaní doplnku, napríklad pri prehrávaní videa, sú tieto informácie priradené aj k Vášmu používateľskému účtu. Uloženiu týchto údajov môžete zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho používateľského účtu YouTube a všetkých ostatných používateľských účtov v spoločnosti YouTube LLC a Google Inc. a pred načítaním webovej stránky vymažete príslušné súbory cookie.

Viac informácií o spracovaní údajov a ochrane osobných údajov na stránkach YouTube (Google) nájdete na: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

9.3. Sociálne média

Okrem tejto webovej stránky tiež udržiavame prítomnosť na rôznych platformách sociálnych médií. Tieto platformy sociálnych médií prevádzkujú výlučne tretie strany, z ktorých niektoré majú svoje sídlo mimo EÚ, kde v súlade s § 4b, 4c BDSG (nemecký zákon o ochrane údajov) nemusí existovať primeraná úroveň ochrany údajov. Ak navštívite ktorúkoľvek z týchto uvedených platforiem alebo platformy sociálnych médií vo všeobecnosti, osobné údaje sa môžu preniesť na poskytovateľa platforiem sociálnych médií. Je možné, že okrem ukladania údajov, ktoré zadáte na tejto platforme sociálnych médií, môže poskytovateľ sociálnej siete zhromažďovať, spracovávať alebo používať aj ďalšie informácie. Nemáme žiaden vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zbierajú a prenášajú na platformu sociálnych médií. Ak ste prihlásení do platformy sociálnych médií, môžu k Vášmu účtu priradiť Vašu návštevu.

In addition, the social media provider may also collect, process and use important data about your computer system you are using – e.g. your IP address, the type of processor and browser version used and any installed browser extensions.

Ak ste pri návšteve platformy prihlásení pomocou svojho osobného účtu platformy sociálnych médií, môže platforma priradiť návštevu k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bola Vaša návšteva prihlásená do vášho účtu, pred návštevou našej sociálnej siete na tejto platforme sa odhláste z účtu.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov príslušnou platformou sociálnych médií, ako aj ďalšie spracovanie a použitie Vašich údajov, ako aj Vaše práva v tejto súvislosti, nájdete v príslušných ustanoveniach príslušnej platformy: FacebookTwitterLinkedinInstagram

9.4. Google Mapy

Táto stránka obsahuje Mapy Google od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, musíte zadať svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Na tento prenos údajov nemáme žiaden vplyv.

Používanie Máp Google je v našom legitímnom záujme, aby boli naše webové stránky atraktívne a užitočné a aby sa naša kancelária dala ľahko nájsť. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 veta f DSGVO.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov v Mapách Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9.5. Intercom – chat

Niektoré Vaše informácie (napríklad Vašu e-mailovú adresu a dátum registrácie) môžeme zdieľať so spoločnosťou Intercom, Inc. (ďalej len „Intercom“) a používať tento softvér pri návšteve našich webových stránok alebo používať naše produkty na ponúknutie živého rozhovoru, ktorý poskytuje podporu a pomoc zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Spoločnosť Intercom zhromažďuje údaje za týmto účelom a analyzuje Vaše použitie našich webových stránok a/alebo produktov a sleduje vývoj našich vzťahov so zákazníkmi, aby sme pre Vás mohli zlepšiť naše služby. Ako súčasť našej zmluvy o poskytovaní služieb, Intercom zhromažďuje verejne dostupné kontaktné informácie a ďalšie osobné informácie, ako je Vaša e-mailová adresa, pohlavie, spoločnosť, pracovné miesto, fotografie, adresy URL webových stránok, sociálne profily a fyzické adresy, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť. Môže to znieť ako prehnané. Skúste s nami četovať. Potom uvidíte, že tento spôsob priameho kontaktu je skutočne neoceniteľný.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Intercom nájdete na stránke http://docs.intercom.io/privacy Intercom’s services are governed by Intercom’s Terms of Use. These can be found at http://docs.intercom.io/terms

Ak si neželáte, aby tieto informácie boli zhromažďované alebo odosielané do Intercom, odporúčame použiť blokátor, napr Ghostery browser extension.

9.6. Wufoo – formy

Používame službu formulárov Wufoo, americkú webovú aplikáciu od SurveyMonkey Europe UC, 2. poschodie, 2 budovy Shelbourne, Shelbourne Road, Dublin Írsko. Obsah, ktorý zadáte do kontaktného formulára, sa spracuje a uloží. V závislosti od charakteru formulára môže obsah obsahovať: spoločnosť, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. Údaje sa spracúvajú a ukladajú iba pri odoslaní formulára.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Wufoo nájdete na adrese: https://www.wufoo.com/privacy/.

9.7. Typeform

Používame prieskumnú platformu Typeform, ktorú poskytuje Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​1-2, Španielsko (ďalej len „Typeform“). Účelom týchto prieskumov je zhromažďovať názory zákazníkov na produkty a služby, informácie o tom, ako sa naše produkty a služby používajú, a pomôcť nám udržiavať, meniť a zlepšovať naše služby pre našich používateľov. To predstavuje oprávnený záujem o spracovanie údajov v zmysle čl. 6 (1) písm. F) GDPR. Účasť na týchto prieskumoch prostredníctvom Typeform je úplne dobrovoľná a prebieha (výhradne) s Vašim súhlasom v súlade s čl. 6 (1) písm. A) GDPR na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.

Formulár zaznamenáva vaše prístupové údaje (IP adresa) a vstupné údaje. Pravidlá ochrany údajov Typeformu nájdete tu: https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/ Podpísali sme dohodu o spracovaní údajov so spoločnosťou Typeform, ktorá zabezpečuje, že spoločnosť Typeform bude konať v súlade s našimi pokynmi.

My a Typeform zhromažďujeme údaje, ktoré zadáte do formulára, ako aj technické údaje, ktoré potrebujeme na dodanie a údržbu týchto služieb. Zhromaždené údaje sa ukladajú na našich serveroch a serveroch Typeform, až kým nebude splnený účel spracovania alebo kým nebude zrušený súhlas na spracovanie týchto údajov.

9.8. MailChimp – newslettery

Vaša e-mailová adresa a meno, ako sú uvedené v našich kontaktných formulároch, budú uložené a spravované našim partnerom MailChimp, zasielaním spravodajských správ americkým vývojárom Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp sa používa na odosielanie newsletterov. MailChimp môže tieto údaje použiť na optimalizáciu svojich vlastných služieb. MailChimp však nevyužíva údaje príjemcov nášho spravodajcu, aby ich kontaktoval alebo poskytol údaje tretím stranám. MailChimp je certifikovaný podľa americkej dohody o ochrane osobných údajov „Privacy Shield“ a je povinný dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov MailChimp nájdete na stránke: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9.9. Highrise – Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, ako aj údaje týkajúce sa spoločnosti (meno a e-mailová adresa) ukladáme a spravujeme za účelom vytvorenia a spracovania zmluvy pomocou aplikácie CRM (High Relationship Management) „Highrise“ od amerického vývojára Highrise. HQ LLC, 30 North Racine Ave. 200, IL 60607 USA. Highrise sa používa na zdokumentovanie všetkých aktivít v rámci vzťahov so zákazníkmi, aby členovia tímu // SEIBERT / MEDIA, ktorí sa zúčastňujú na objednávke, mohli kedykoľvek vidieť stav vyjednávania zmluvy alebo stav prebiehajúceho projektu. Highrise môže tieto údaje použiť na optimalizáciu svojich služieb, iba ak od nás dostane požiadavku, ale nie je dovolené kontaktovať našich zákazníkov alebo ich prenášať tretím stranám. Highrise je tiež certifikovaný podľa americkej dohody o ochrane osobných údajov „Privacy Shield“, a preto je povinný dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov. S Highrise máme písomnú dohodu o ochrane údajov.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Highrise nájdete na stránke: https://highrisehq.com/privacy/

9.10. Disqus – komentáre

Používame DISQUS, aby sme Vám poskytli možnosť komentovať. Je to nástroj amerického vývojára DISQUS Inc., 301 Howard St., Floor 3, CA 94105 USA. DISQUS Vám umožňuje prihlásiť sa prostredníctvom účtu DISQUS alebo prostredníctvom existujúcich používateľských účtov v službách Google, Facebook alebo Twitter. Ak sa zaregistrujete pomocou používateľských účtov poskytovateľa sociálnych médií (pozri 6.3. Vyššie) pomocou funkcie DISQUS na našej webovej stránke, poskytovatelia sociálnych médií tiež zhromažďujú a spracúvajú informácie o vašom používaní aplikácie DISQUS. // SEIBERT / MEDIA nemá žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zbierajú a prenášajú poskytovateľom sociálnych médií. Prečítajte si podrobnejšie predpisy o ochrane údajov poskytovateľov sociálnych médií uvedené v oddiele 6.3 vyššie.

DISQUS je medzinárodne používaná aplikácia, ktorá umožňuje komentovať akékoľvek webové stránky, ktoré používajú DISQUS po prihlásení.

DISQUS odošle e-mailovú adresu používateľa a jeho IP adresu na // SEIBERT / MEDIA, keď je vytvorený komentár. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme Vás kontaktovali v súvislosti s komentárom, ktorý ste zanechali prostredníctvom DISQUS, ak máme otázky týkajúce sa vášho komentára alebo aby sme Vám dali odpoveď.

Podľa DISQUS môže Vaše údaje použiť iba na optimalizáciu svojich vlastných služieb. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov DISQUS nájdete na: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy

9.11. Attribution.io – MTA

Používame službu www.attribution.io na vyhodnotenie našich marketingových aktivít a sledovanie úspechu týchto aktivít. Informácie sú zhromažďované samotným poskytovateľom služieb a prenášané nami k poskytovateľovi služieb. Všetky informácie obsiahnuté v tomto oznámení sú však úplne anonymné a nie osobné. Táto služba nám pomáha rozhodnúť sa, ktoré marketingové investície sa majú uskutočniť v budúcnosti.

Ak si neželáte, aby tieto informácie boli zhromažďované alebo odosielané do Attribution.io, odporúčame použiť blokátor, ako je Ghostery browser extension.

9.12. Cloudways

Automaticky spracúvame predložené formuláre Wufoo, aby sme ich efektívne usporiadali a kategorizovali. Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu, ktorá nám umožňuje spracovať formuláre prostredníctvom platformy Cloudways Limited, 52 Springvale, pápeža Pia XII na ulici Mosta MST2653, Malta, hostiteľskej platformy Cloudways.

V závislosti od formulára môžu poskytnuté informácie obsahovať nasledujúce informácie: spoločnosť, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo. Formuláre sa ukladajú, spracovávajú a potom posielajú našej cieľovej službe Intercom, ktorá ich má použiť resp.vykonať.

Viac informácií o politike ochrany osobných údajov platformy Cloudways nájdete na: https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy

10. Bezpečný prenos údajov

10.1. Osobné údaje sa prenášajú bezpečne pomocou šifrovania. To zahŕňa Vaše aktivity na našej webovej stránke. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer).

10.2. Naša domovská stránka a ďalšie systémy sú navyše chránené technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami.

11. Obdobie uchovávania a automatické mazanie

Údaje zhromaždené prostredníctvom dopytov (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa budú uchovávať po dobu 3 mesiacov, pokiaľ nemáme právo alebo povinnosť ukladať vaše údaje podľa iných zákonov.

Všetky obdobia začínajú na konci mesiaca, v ktorom sa spracuje Vaša žiadosť.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa doba uchovávania osobných údajov určuje na základe zákonných práv a povinností týkajúcich sa uchovávania (napr. Z obchodného alebo daňového práva). Po uplynutí tohto obdobia sa údaje vymažú na konci mesiaca, pokiaľ nie sú potrebné na začatie, vykonanie a ukončenie zmluvy a/alebo nemáme legitímny záujem na spracovaní.

12. Linky k webstránkam tretích strán

Naše webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou // SEIBERT / MEDIA. Nesledujeme obsah týchto webových stránok a nemáme žiadny vplyv na obsah alebo spracúvanie osobných údajov na týchto webových stránkach.

13. Kontaktná osoba pre otázky ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia Vašich osobných údajov, informácií alebo opravy, blokovania alebo vymazania údajov – ak to zákon umožňuje – kontaktujte nás:

//SEIBERT/MEDIA GmbH

Kirchgasse 6
Luisenforum
65185 Wiesbaden

Zastúpení:

Joachim Seibert and Martin Seibert

Kontakt: info@seibert-media.net

14. Zmeny týchto pravidiel

Vyhradzujeme si právo zmeniť túto politiku bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek, keď to bude potrebné z dôvodu zmien v zákonoch o ochrane údajov alebo z dôvodov spoločnosti.