Kontakty

Adresy:

TRYNET s.r.o.
Francisciho 5053/20A
05801 POPRAD
Slovensko
Tel: +421905905413
Tel: +421905905459

Seibert Media GmbH
Luisenstraße 37-39
65185 Wiesbaden
Germany
Tel: +49 800 181 2092

Elektronický kontakt:

Email: obchod@trynet.sk
Web: www.trynet.sk

Electronic contact:

Email: info@seibert.group
Web: seibert.group

Konateľ:

Ing. Július Zatroch

Authorized representatives:

Directors Joachim Seibert and Martin Seibert

Obchodný register:

ORSR Prešov, Oddiel: Sro , Vložka číslo:  23643/P

IČO: 45889821

IČ DPH: SK2023126699

Trade register information:

Amtsgericht Wiesbaden: Handelsregister B 11502

VAT-ID No.:  DE 204695161

Tax no.:  2640

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

1. Online obsah

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť pokiaľ ide o aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na zodpovednosť za materiálne alebo iné škody spôsobené použitím poskytnutých informácií, vrátane akýchkoľvek neúplných alebo nesprávnych informácií, sú výslovne vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže, že sú výsledkom úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti autora. Všetky ponuky sú nezáväzné a bez povinnosti. Autor si vyhradzuje výslovné právo vykonávať zmeny, pridávať alebo mazať jednotlivé stránky alebo celú online prezenciu bez predchádzajúceho upozornenia, alebo zastaviť akúkoľvek ponuku na dobu určitú alebo natrvalo.

2. Odkazy a linky

Autor nezodpovedá za žiadny obsah priamo alebo nepriamo spojený s touto webovou stránkou – pokiaľ si nebol vedomý nezákonného obsahu a pokiaľ by to bolo technicky možné a primerané, aby sa návštevníkom tejto stránky zabránilo v prístupe na tieto stránky.

Autor preto výslovne vyhlasuje, že v čase vloženia odkazu príslušné stránky neobsahovali nezákonný obsah a ponuky. Autor nemá žiadny vplyv na súčasné ani budúce podoby ani obsah odkazovaných stránok. Preto sa autor výslovne dištancuje od obsahu všetkých prepojených webových stránok, ktoré sa zmenili po vložení príslušného odkazu. Vzťahuje sa to na všetky linky a odkazy obsiahnuté na tejto webovej stránke, ako aj na všetky záznamy tretích osôb v knihách návštev, diskusných fórach a zoznamoch e-mailov zriadených autorom. Poskytovateľ webovej stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie strana, ktorá odkazuje na príslušné informácie prostredníctvom odkazu, je sám zodpovedný za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah a najmä za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia alebo nepoužitia takýchto informácií.

3. Autorské práva a ochranné známky

Autor sa snaží vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, obrazové materiály, videozáznamy a texty, používať samostatne vytvorenú grafiku, zvukové dokumenty, obrazové materiály, videozáznamy a texty alebo sa obrátiť na bezlicenčnú grafiku, zvukové dokumenty, obrazový materiál, výňatky z videa a texty.

Všetky ochranné známky uvedené v online ponuke a prípadne chránené tretími osobami podliehajú bez obmedzenia platným právnym predpisom platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Nie je možné predpokladať, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán jednoducho preto, že to nie je výslovne uvedené. Autorské práva na komponenty, ktoré sú súčasťou autorových vlastných diel, zostávajú výlučne autorom týchto stránok. Akákoľvek duplikácia alebo použitie takejto grafiky, zvukových dokumentov, obrazových materiálov, z video výňatkov a textov v elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autora povolená resp. povolené.

4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za neoddeliteľnú súčasť webovej stránky, ktorá obsahuje odkaz na toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu už nebudú, alebo nebudú, bez výnimky, v súlade s platnými právnymi predpismi, obsah a platnosť ostatných častí tohto vylúčenia zodpovednosti zostáva nedotknutá ich obsahom a platnosťou.

5. Ochrana súkromia

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto webovú stránku. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenesú a uložia na servery v Spojených štátoch spoločnosťou Google. Reklamy na // SEIBERT / MEDIA sa môžu zobraziť v celej sieti Google, ak ste tieto stránky navštívili v minulosti (podrobné informácie spoločnosti Google nájdete na: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6104) Niektoré z našich webových stránok obsahujú „remarketingovú značku“. To sa dá použiť na určenie, ktoré reklamy sa majú používateľovi zobraziť, v závislosti od ich poslednej návštevy nášho webu. Takto získané informácie môže identifikovať iba konkrétny prehliadač. Spoločnosť Google nemôže pomocou týchto informácií identifikovať konkrétneho používateľa (viac informácií o remarketingovom nástroji nájdete na stránke:
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en-419&answer=173945).

// SEIBERT / MEDIA prijíma konkrétne údaje používateľa, iba ak nám tento používateľ posiela údaje na našu vlastnú žiadosť, resp. keď nás Vy požiadate. V takom prípade môžu byť údaje získané na reklamné účely a na segmentáciu zákazníkov zahrnuté do databázy // SEIBERT / MEDIA GmbH a brané do úvahy pri prípadných reklamných kampaniach. Právo na prístup, opravu, vymazanie a námietky možno kedykoľvek odvolať na tejto e-mailovej adrese: info@seibert-media.net

Dôvera návštevníkov webových stránok a zákazníkov je pre spoločnosť //SEIBERT/MEDIA dôležitá: // SEIBERT / MEDIA vždy koná v súlade s nemeckými zásadami ochrany údajov a nepredáva žiadne informácie o návštevníkoch našich webových stránok. Získané informácie používa spoločnosť // SEIBERT / MEDIA iba na interné účely, napríklad na zlepšenie vedenia resp. navigácie používateľa alebo na navrhovanie reklamy špecifickej pre používateľa.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom opísaným vyššie a na vyššie uvedený účel. Používanie cookies môžete zakázať pomocou príslušných nastavení vo vašom prehliadači alebo spoločnosťou Google na tejto stránke, aby ste deaktivovali reklamu Google (ďalšie informácie o podmienkach spoločnosti Google nájdete tu).

Pokiaľ ide o remarketingové súbory cookies, môžete súbory Google Cookies zakázať na stránke Google Advertising (https://www.google.com/policies/technologies/ads/) a postupujte podľa pokynov tam uvedených.

Kedykoľvek môžete namietať proti zhromažďovaniu a používaniu vašej adresy IP v službe Google Analytics. Viac informácií nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na stránkach https://www.google.com/analytics/terms/us.html a http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.